Intern reglement

 


INTERN REGLEMENT MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw


ARTIKEL 1  ALGEMEEN


      Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “Mountainbikeschool                          Noorderkempen vzw”, hierna “de vereniging” genoemd.

      Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging,          zoals die op de ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement,                zullen de statuten steeds voorrang hebben.

      Ieder lid van de vereniging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen              van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de                            vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid            van deze sportfederatie. 


ARTIKEL 2  LEDEN


        De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van de leden wordt bijgehouden op de zetel. 
 • Toegetreden leden: ondersteunen als vrijwilliger de doelstelling van de vereniging en/of doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.


        Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

        Alle leden en toegetreden leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden. 
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een termijn van 1 maand van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid wordt geacht om binnen een termijn van 1 maand eventuele wijzigingen van zijn gegevens door te geven aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld volgens onze betalingsvoorwaarden terug te vinden op de website Betalingen en betalingsvoorwaarden.ARTIKEL 3  LIDMAATSCHAP


        Inschrijving bij de vereniging gebeurt op de volgende wijze: enkel via de website van de Mountainbikeschool Noorderkempen                vzw Lid worden.

 • De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden. 
 • Bij de inschrijving in de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie (Cycling Vlaanderen) waarbij de vereniging is aangesloten.
 • Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
 • De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging. De tarieven zijn  beschikbaar via de website Lid worden.
 • Deze lidmaatschapsbijdrage is te betalen per lessenreeks om lid te zijn van de vereniging. 
 • Deze bijdrage omvat het volgende: 12 mountainbikelessen per lessenreeks met het doel kinderen technische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen van de mountainbikesport, een evaluatie en diploma (voor de groep zwart is er geen evaluatie of diploma) op het einde van elke lessenreeks. De lidmaatschapsbijdrage omvat geen verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Het verplichte lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen, door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger af te sluiten en te betalen, omvat een verzekering voor lichamelijke ongevallen.
 • Het lid met een competitievergunning heeft tevens een contract met de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw, heeft het recht de overeenkomst tussen hem en de vereniging jaarlijks te beëindigen.  Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen 1 oktober en 31 oktober met een mail aan de vereniging en ter post aangetekende brief aan de sportfederatie. De datum van de mail en de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. Op die manier kan de sporter vanaf het volgend verenigingsjaar aan wedstrijden deelnemen onder een andere vereniging of op individuele basis. Een lid zonder contract met de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw kan te allen tijde de vereniging verlaten.
 • Terugbetaling ledenbijdrage:
  • elke annulatie brengt kosten met zich mee.
  • 100% van het lesgeld bij annulatie minder dan één week voor de start van de lessenreeks, bij afwezigheid of onderbreken van de lessen.
  • 50% van het lesgeld bij annulatie tot één week voor de aanvang van de lessenreeks.
  • uitzondering : bij ziekte of ongeval vóór de start van de lessenreeks wordt het lesgeld terugbetaald mits de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw tijdig wordt ingelicht en het voorleggen van een doktersattest.


ARTIKEL 4  STRUCTUUR


        De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • De algemene vergadering bestaat uit alle leden (bestuur) en komt minstens éénmaal per jaar samen. Indien nodig kan er een bijzondere algemene vergadering bijeenkomen. 
 • Het bestuursorgaan ( = dagelijks bestuur ) bestaat uit: 
  • Voorzitter : Kristien Nelen
  • Secretaris : Heidi Claessens
  • Penningmeester : Yvonne Crab
  • Competitie Verantwoordelijke : Sven Van Loon
  • Webmaster : Walter Bajart
  • Extra bestuurslid : Werner Matheusen
 • Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan heeft de volgende taken:
  • het leiden van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, het ervoor zorg dragen dat het statutaire doel van de vereniging wordt gerealiseerd en andere handelingen die zich met dat doel verhouden.
  • De vereniging heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API). Meer informatie is terug te vinden op de pagina Vertrouwenspersoon( API ) van deze website.


  ARTIKEL 5  VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN


           Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen           aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

  • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van een verzekeringspolis voor vrijwilligersorganisatie voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
  • Een verzekering is niet inbegrepen in de ledenbijdrage, het verplichte lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen, door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger af te sluiten en te betalen, omvat een verzekering tegen lichamelijke ongevallen. 
  • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
  • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
  • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
  • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
  • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.


          Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de vereniging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk                    gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

          Als bijlage aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal deel van uit:

          Gedragscode en Panathlonverklaring.

          Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan              dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.


  ARTIKEL 6  TUCHT EN SANCTIES


         Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich           ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de               Mountainbikeschool Noorderkempen vzw is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging aanvaardt elk lid het                         tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.  Meer informatie omtrent dit tuchtreglement via de link

         Tucht & straf | Cycling Vlaanderen

         Daarenboven kan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde te herstellen of de veiligheid te                       waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke                     maatregel, geen tuchtsanctie.


  ARTIKEL 7  SPORTSPECIFIEKE REGELS


        In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportvereniging volgende regels op aan de leden:

  • De lessen/kampen kunnen enkel bijgewoond worden met een eigen mountainbike welke technisch ( remmen, schakelen, ………..) volledig in orde is.
  • Het dragen van een helm is verplicht. Zonder helm kan er aan de lessen en/of sportkampen niet deelgenomen worden. 
  • Vóór de aanvang van elke lessenreeks wordt er door de lesgevers/begeleiders een uitvoerige controle gedaan van elke mountainbike. Vastgestelde technische mankementen dienen op eigen kosten binnen de kortst mogelijke tijd opgelost te worden.
  • Bij het rijden op de openbare weg wordt de wegcode gevolgd,daarnaast wordt er in het bos en daarbuiten  de instructies van de lesgevers/begeleiders strikt opgevolgd. 


        Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels opgelegd aan de leden:

  • Tijdens de reguliere lessen mag enkel een neutrale of vereniging uitrusting gedragen worden.
  • Tijdens de trainingen van de XC rijders mag enkel een neutrale of vereniging uitrusting gedragen worden.
  • Tijdens wedstrijden is het verplicht voor rijders met een contract met de vereniging om de vereniging uitrusting te dragen.
  • Tijdens wedstrijden voor rijders zonder contract met de vereniging wordt verwacht om de vereniging uitrusting te dragen.


        Omtrent de werking van de vereniging worden ook nog volgende afspraken gemaakt:

  • Aanmelden bij de specifieke lesgevers ( reguliere lessenreeks ) is noodzakelijk.
  • Afmelden voor een les of XC training bij één van de lesgevers/begeleiders van de groep is een vereiste. Bij de start van elke lessenreeks wordt per groep de telefoonnummers van de begeleiders gedeeld. Afmelden kan telefonisch, per SMS of via Whatsapp.
  • Afmelden voor een XC wedstrijd is een vereiste. Elk nieuw lid van de XC groep krijgt de telefoonummers van de lesgevers/begeleiders. Afmelden kan telefonisch, per SMS of via Whatsapp.


  ARTIKEL 8  SPONSORING


        De vereniging kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen              waarop de sponsors vermeld staan. Sponsors & partners


  ARTIKEL 9  AANSPRAKELIJKHEID


  • Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. De vereniging heeft geen verzekering voor lichamelijke ongevallen. Aangifte van een ongeval voor een lid van de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw kan via de website van Cycling Vlaanderen en Aangifte ongeval | Cycling Vlaanderen. Let op, er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen recreant en renner (= houder van een wedstrijdvergunning). Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat.  
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten. 
  • Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden. 


  ARTIKEL 10  PRIVACY


        De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De                    persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de vereniging behandeld. Deze                                        privacyverklaring is te vinden op de website. Privacyverklaring.

        Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnamen                    gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt ermee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt          mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke        vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij dit uitdrukkelijk vermelden bij                      inschrijving als nieuw lid. 

        Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid. 


  ARTIKEL 11  WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT


        Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan                  statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de vereniging.

        De laatste wijziging vond plaats op 1 februari 2024.


        Namens het bestuur.