Intern reglement sportkampen

 


INTERN REGLEMENT MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw

SPORTKAMPEN


ARTIKEL 1  ALGEMEEN


      Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “Mountainbikeschool                          Noorderkempen vzw”, hierna “de vereniging” genoemd.

      Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging,          zoals die op de ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement,                zullen de statuten steeds voorrang hebben.

      Iedere deelnemer aan sportkamp is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de                        bepalingen van dit reglement. Door deel te nemen aan een sportkamp aanvaarden alle deelnemers de reglementen en                              gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het                                          tuchtreglement)  en de bevoegdheid van deze sportfederatie. 


ARTIKEL 2  DEELNEMERS


         Alle deelnemers verbinden zich tot volgende afspraken:

 • Iedere deelnemer wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden. 
 • Iedere deelnemer verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Iedere deelnemer zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Iedere deelnemer vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Iedere deelnemer betaalt tijdig het kampgeld volgens onze betalingsvoorwaarden terug te vinden op de website Betalingen en betalingsvoorwaarden.ARTIKEL 3  DEELNAME SPORTKAMP


 • Inschrijving voor een mountainbikekamp gebeurt op de volgende wijze: enkel via de website van Mountainbikeschool Noorderkemp Paaskamp Mountainbikeschool of Zomerkamp Mountainbikeschool.
 • Bij de inschrijving voor een sportkamp bij Mountainbikeschool Noorderkempen vzw aanvaardt de deelnemer dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie (Cycling Vlaanderen) waarbij de vereniging is aangesloten.
 • Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden. Het kampgeld wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging en wordt vermeld op de pagina van de inschrijving.
 • Deze bijdrage omvat het volgende: mountainbikelessen met het doel kinderen technische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen van de mountainbikesport, ook worden er een tal van nevenactiviteiten voorzien. De bijdrage omvat een verzekering lichamelijke ongevallen.
 • Terugbetaling kampgeld
  • elke annulatie brengt kosten met zich mee.
  • 100% van het kampgeld bij annulatie minder dan één week voor de start van het sportkamp, bij afwezigheid of onderbreken van het sportkamp.
  • 50% van het kampgeld bij annulatie tot één week voor de aanvang van het sportkamp.
  • uitzondering : bij ziekte of ongeval vóór de start van het sportkamp wordt het kampgeld terugbetaald mits de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw tijdig wordt ingelicht en het voorleggen van een doktersattest.


ARTIKEL 4  STRUCTUUR


      De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:


 • Het bestuursorgaan ( = dagelijks bestuur ) bestaat uit: 
  • Voorzitter : Kristien Nelen
  • Secretaris : Heidi Claessens
  • Penningmeester : Yvonne Crab
  • Competitie Verantwoordelijke : Sven Van Loon
  • Webmaster : Walter Bajart
  • Extra bestuurslid : Werner Matheusen


 • De vereniging heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld. Meer informatie is terug te vinden op de pagina Vertrouwenspersoon( API ) van deze website.


ARTIKEL 5  VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN


         Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen           aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:


 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elke deelnemer zich veilig kan bewegen.
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.


        Van alle deelnemers en allen die betrokken zijn bij de vereniging, ook van ouders, wordt verwacht dat ze zich                                                  onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

        Als bijlage aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal deel van uit:

        Gedragscode en Panathlonverklaring

        Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een deelnemer deze verplichting niet                                respecteert, kan dit een grond zijn tot uitsluiting of schorsing van de betrokken deelnemer.


ARTIKEL 6  TUCHT EN SANCTIES ( enkel voor leden van Mountainbikeschool Noorderkempen vzw )


         Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich           ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij                     Mountainbikeschool Noorderkempen vzw is aangesloten. Door deelname aan het sportkamp aanvaardt elk lid het                                       tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.  Meer informatie omtrent dit tuchtreglement via de link

        Tucht & straf | Cycling Vlaanderen

        Daarenboven kan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde te herstellen of de veiligheid te                      waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke                      maatregel, geen tuchtsanctie.


ARTIKEL 7  SPORTSPECIFIEKE REGELS


        In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportvereniging volgende regels op aan de leden:

 • De kampen kunnen enkel bijgewoond worden met een eigen mountainbike welke technisch ( remmen, schakelen, ………..) volledig in orde is.
 • Het dragen van een helm is verplicht. Zonder helm kan er aan het sportkamp niet deelgenomen worden.
 • Vóór de aanvang van het kamp wordt er door de lesgevers/begeleiders een uitvoerige controle gedaan van elke mountainbike. Vastgestelde technische mankementen dienen op eigen kosten binnen de kortst mogelijke tijd opgelost te worden.
 • Bij het rijden op de openbare weg wordt de wegcode gevolgd,daarnaast wordt er in het bos en daarbuiten  de instructies van de lesgevers/begeleiders strikt opgevolgd. 


        Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels opgelegd aan de leden:

 • Tijdens de kampen mag enkel een neutrale of een uitrusting van de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw gedragen worden.


        Omtrent de werking van de vereniging worden ook nog volgende afspraken gemaakt:

 • Aanmelden bij de specifieke lesgevers is noodzakelijk.
 • Bij afwezigheid is afmelden bij één van de lesgevers/begeleiders van de groep is een vereiste. Bij de start van elk kamp wordt per groep de telefoonnummers van de begeleiders gedeeld. Afmelden kan telefonisch, per SMS of via Whatsapp.


ARTIKEL 8  SPONSORING


      De vereniging kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen              waarop de sponsors vermeld staan. Sponsors & partners


ARTIKEL 9  AANSPRAKELIJKHEID


 • Ingeval van ongeval in de loop van het kamp, moet de deelnemer aan het sportkamp dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. De vereniging heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen.

  Aangifte van een ongeval, indien de aard van het ongeval een onmiddelijke medische interventie vereist zal één van de begeleiders van de groep contact opnemen met de secretaris van de vereniging zodat zij aangifte kan doen bij de verzekering. Als er bij het ongeval geen onmiddelijke medische interventie vereist was maar achter wel, dient de ouder ( of wettelijke vertegenwoordiger ) daags na het ongeval aangifte te doen bij de secretaris van de vereniging. 

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemers, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten. 
 • Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door de deelnemers van een sportkamp of door derden. 


ARTIKEL 10  PRIVACY


          De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de deelnemers te zullen respecteren.              De persoonsgegevens van de deelnemers worden overeenkomstig de privacyverklaring van de vereniging behandeld. Deze                    privacyverklaring is te vinden op de website.

          Privacyverklaring

         Toelating afbeeldingen en gebruik van visuele werken


ARTIKEL 11  WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT


          Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan                  statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de vereniging.

          De laatste wijziging vond plaats op 1 februari 2024.


          Namens het bestuur.